自動翻訳をオフにして下さい。

2 quan niệm chính của giờ học là: ‘Nói nhiều tiếng Nhật’ và ‘Nghe nhiều tiếng Nhật’

Không phải là giờ học mà giáo viên chỉ giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt.

Chúng tôi sẽ sử dụng tiếng Nhật dễ hiểu để bắt chuyện với học sinh, làm cho giờ học trở nên vui vẻ, như vậy, học sinh sẽ nói được tiếng Nhật một cách tự nhiên không gượng ép.